مکتبی ها همه جا هستند!

نمونه‌‌هایی از کاروندان استخدام‌‌شده در شرکت‌ها

یحیی محمد حسنی

دانش آموخته مکتب 2

فاطمه محمدی

دانش آموخته مکتب 21

حسین میرزاحسینی

دانش آموخته مکتب 24

مجتبی میر اکبری

دانش آموخته مکتب 7

علیرضا مفتاحی

دانش آموخته مکتب 6

محسن مسعودی

دانش آموخته مکتب 10

ملیحه معصوم زاده

دانش آموخته مکتب 21

ابراهیم معصومی

دانش آموخته مکتب 4