مکتبی ها همه جا هستند!

نمونه‌‌هایی از کاروندان استخدام‌‌شده در شرکت‌ها

سینا نیاورزی

دانش آموخته مکتب 16

عاطفه نجفی

دانش آموخته مکتب 12

سیدمهدی مصطفوی

دانش آموخته مکتب 17

سید محسن موسوی

دانش آموخته مکتب 16

شایان مرادی

دانش آموخته مکتب 22

مسعود مرادی

دانش آموخته مکتب 30

مرتضی مرادی‌پور

دانش آموخته مکتب 19

مهدی محسنی نسب

دانش آموخته مکتب 8