مکتبی ها همه جا هستند!

نمونه‌‌هایی از کاروندان استخدام‌‌شده در شرکت‌ها

میلاد ربانی

دانش آموخته مکتب 8

سعید پورنژاد

دانش آموخته مکتب 11

حسین پاک نیت

دانش آموخته مکتب 24

علی استاد حسین خراط

دانش آموخته مکتب 30

بابک اولادوند

دانش آموخته مکتب 9

سینا محمد زاده نوری

دانش آموخته مکتب 10

احسان نوبخت

دانش آموخته مکتب 19

شادی نیک نهاد

دانش آموخته مکتب 15