مکتبی ها همه جا هستند!

نمونه‌‌هایی از کاروندان استخدام‌‌شده در شرکت‌ها

سید محمد روحانی

دانش آموخته مکتب 20

کریم رضایی

دانش آموخته مکتب 6

سید مجتبی رضوی

دانش آموخته مکتب 13

سجاد رنجبر

دانش آموخته مکتب 30

مصطفی رنجبر

دانش آموخته مکتب 17

حامد رعنایی

دانش آموخته مکتب 20

سیدحسام رجائی

دانش آموخته مکتب 13

حسین رجب‌ نیک

دانش آموخته مکتب 11