مکتبی ها همه جا هستند!

نمونه‌‌هایی از کاروندان استخدام‌‌شده در شرکت‌ها

علی سفیدموی

دانش آموخته مکتب 17

میلاد سلیمی

دانش آموخته مکتب 6

محمد شفیعی‌ها

دانش آموخته مکتب 23

امیررضا صافحیان

دانش آموخته مکتب 13

عباس صفائیان‌راد

دانش آموخته مکتب 23

علیرضا صفایی

دانش آموخته مکتب 20

بتول سعیدی

دانش آموخته مکتب 31

سپهر صدری

دانش آموخته مکتب 22