مکتبی ها همه جا هستند!

نمونه‌‌هایی از کاروندان استخدام‌‌شده در شرکت‌ها

مریم السادات سبحانیان

دانش آموخته مکتب 21

آریا شیخ‌الملوکی

دانش آموخته مکتب 20

مرتضی شریفی‌نیا

دانش آموخته مکتب 26

محمدحسین شریفی

دانش آموخته مکتب 6

طاهره شمیمی

دانش آموخته مکتب 21

بهنام شاه آبادی

دانش آموخته مکتب 22

سید محسن شفیعی

دانش آموخته مکتب 17

بهار شفاعی

دانش آموخته مکتب 21