مکتبی ها همه جا هستند!

نمونه‌‌هایی از کاروندان استخدام‌‌شده در شرکت‌ها

زهرا وحیدی

دانش آموخته مکتب 5

مرتضی ترکاشوند

دانش آموخته مکتب 13

امیر توکلی

دانش آموخته مکتب 24

محمدمهدی طالب‌لو

دانش آموخته مکتب 24

سعیده طهماسبی

دانش آموخته مکتب 31

محمد حسین طهماسبی

دانش آموخته مکتب 22

امیرحسین طاهری جم

دانش آموخته مکتب 24

احمدرضا سهرابی

دانش آموخته مکتب 24