مکتبی ها همه جا هستند!

نمونه‌‌هایی از کاروندان استخدام‌‌شده در شرکت‌ها

فاطمه پارسافر

دانش آموخته مکتب 5

مجتبی طاهری

دانش آموخته مکتب 4

زهرا شیردل

دانش آموخته مکتب 3

محیا خرمی

دانش آموخته مکتب 3

رضا بهارلویی

دانش آموخته مکتب 2

معصومه قلیچ خانی

دانش آموخته مکتب 3

زهرا شایسته

دانش آموخته مکتب 12