مکتبی ها همه جا هستند!

نمونه‌‌هایی از کاروندان استخدام‌‌شده در شرکت‌ها

محسن زندی

دانش آموخته مکتب 25

امیرحسین حسینی

دانش آموخته مکتب 16

زهرا ستوده

دانش آموخته مکتب 18

فاطمه طالبیان

دانش آموخته مکتب 18

مرضیه وثوقیان

دانش آموخته مکتب 5

صبا مصلح

دانش آموخته مکتب 5

ضحی خشنودی

دانش آموخته مکتب 3

فریبا امیری

دانش آموخته مکتب 5