مکتبی ها همه جا هستند!

نمونه‌‌هایی از کاروندان استخدام‌‌شده در شرکت‌ها

حامد عباس زاده

دانش آموخته مکتب 9

نسترن حیدری

دانش آموخته مکتب 15

پریوش طارمی

دانش آموخته مکتب 18

دانیال شکاری

دانش آموخته مکتب 23

محسن زندی

دانش آموخته مکتب 25

محمد فراهانی

دانش آموخته مکتب 25

هومن زاهدی

دانش آموخته مکتب 26

حمید رضا بابابیگی

دانش آموخته مکتب 25