مکتبی ها همه جا هستند!

نمونه‌‌هایی از کاروندان استخدام‌‌شده در شرکت‌ها

مسعود امیری

دانش آموخته مکتب 30

علیرضا عیوضی

دانش آموخته مکتب 13

محمد علی‌نژاد

دانش آموخته مکتب 24

سیدمیثم عقلمند

دانش آموخته مکتب 25

سید محمد عقیلی

دانش آموخته مکتب 7

نرجس افشاری

دانش آموخته مکتب 9

مسعود صادقی

دانش آموخته مکتب 13

نادر ابولفضلی

دانش آموخته مکتب 9