مکتبی ها همه جا هستند!

نمونه‌‌هایی از کاروندان استخدام‌‌شده در شرکت‌ها

نیلوفر زمانی

دانش آموخته مکتب 27

فاطمه زکی زاده

دانش آموخته مکتب 21

محمدمهدی ذاکری

دانش آموخته مکتب 10

زهرا توکلی

دانش آموخته مکتب 21

شروین زادسرور

دانش آموخته مکتب 32

پریسا زادخور

دانش آموخته مکتب 12

یاسینی

دانش آموخته مکتب 20

رامتین ودادی

دانش آموخته مکتب 11