مکتبی ها همه جا هستند!

نمونه‌‌هایی از کاروندان استخدام‌‌شده در شرکت‌ها

زهرا عویدزاده نعیم

دانش آموخته مکتب 31

فرید اطهری

دانش آموخته مکتب 20

محمد عاطف راد

دانش آموخته مکتب 19

سهند عصرزاد

دانش آموخته مکتب 20

محسن عسگری

دانش آموخته مکتب 25

نیما اسدی

دانش آموخته مکتب 24

عباس اسدی

دانش آموخته مکتب 28

مصطفی عرب شهراب

دانش آموخته مکتب 11