مکتبی ها همه جا هستند!

نمونه‌‌هایی از کاروندان استخدام‌‌شده در شرکت‌ها

علیرضا بیدلی

دانش آموخته مکتب 22

سید محمد بهشتی شیرازی

دانش آموخته مکتب 34

بهمن بازو

دانش آموخته مکتب 22

امیرحسین باستانی

دانش آموخته مکتب 7

محمد جواد باشتنی

دانش آموخته مکتب 22

رسول بسامی

دانش آموخته مکتب 23

محمدحسین بابایی

دانش آموخته مکتب 16

محمدعلی رمضانی

دانش آموخته مکتب 1