مکتبی ها همه جا هستند!

نمونه‌‌هایی از کاروندان استخدام‌‌شده در شرکت‌ها

حمیدرضا دهقانی

دانش آموخته مکتب 19

سید عرفان داوودی

دانش آموخته مکتب 4

حمیدرضا دویرانی

دانش آموخته مکتب 24

بهروز داش محمدی

دانش آموخته مکتب 19

شایان درزی

دانش آموخته مکتب 11

محمد جواد دارسنج

دانش آموخته مکتب 7

زهرا دارائی

دانش آموخته مکتب 18

علیرضا دارابی

دانش آموخته مکتب 4