مکتبی ها همه جا هستند!

نمونه‌‌هایی از کاروندان استخدام‌‌شده در شرکت‌ها

مونا اصلاح کنها

دانش آموخته مکتب 21

محمدحسین اصفهانی

دانش آموخته مکتب 32

سیدمهدی احتشامی

دانش آموخته مکتب 11

رویا احسانی

دانش آموخته مکتب 29

حسین ایلخانی

دانش آموخته مکتب 13

ریحانه ابراهیمی

دانش آموخته مکتب 6

امیرحسین درودیان

دانش آموخته مکتب 16

محمدرضا ‍ دهقانی

دانش آموخته مکتب 32