مکتبی ها همه جا هستند!

نمونه‌‌هایی از کاروندان استخدام‌‌شده در شرکت‌ها

مریم فیروزی

دانش آموخته مکتب 18

محمدحسین فریدونی

دانش آموخته مکتب 30

حسین فشکی

دانش آموخته مکتب 4

سهیل فرنگی زاده

دانش آموخته مکتب 9

آرش فلاحی

دانش آموخته مکتب 13

بهروز عیوضی

دانش آموخته مکتب 22

محمدرضا استاره

دانش آموخته مکتب 24

سعید اسلامی

دانش آموخته مکتب 14