مکتبی ها همه جا هستند!

نمونه‌‌هایی از کاروندان استخدام‌‌شده در شرکت‌ها

احمد حاجی‌حسنی

دانش آموخته مکتب 11

علی گرجی

دانش آموخته مکتب 26

حامد گلشناس

دانش آموخته مکتب 20

اعظم گلستان

دانش آموخته مکتب 21

زهرا جعفرزاده‌قمی

دانش آموخته مکتب 12

حسین قاسمی

دانش آموخته مکتب 17

رامین قمری

دانش آموخته مکتب 17

محمدصادق فروغی

دانش آموخته مکتب 20