مکتبی ها همه جا هستند!

نمونه‌‌هایی از کاروندان استخدام‌‌شده در شرکت‌ها

محسن جعفری

دانش آموخته مکتب 10

محمدعرفان جباری

دانش آموخته مکتب 30

محمدمهدی حسینی تبار

دانش آموخته مکتب 22

سهیل حسین

دانش آموخته مکتب 8

مهدی حسین پور

دانش آموخته مکتب 17

سید محمد سجاد حسینی

دانش آموخته مکتب 16

علی هاشم‌زاده

دانش آموخته مکتب 19

مهرداد هراتی

دانش آموخته مکتب 7