مکتبی ها همه جا هستند!

نمونه‌‌هایی از کاروندان استخدام‌‌شده در شرکت‌ها

آرمان کاشف

دانش آموخته مکتب 4

محسن کریمی

دانش آموخته مکتب 7

سجاد کمانی

دانش آموخته مکتب 14

محیا کبیری

دانش آموخته مکتب 27

سید علیرضا جزایری مقدس

دانش آموخته مکتب 30

محمد جوانی طلب

دانش آموخته مکتب 9

علی جمالو

دانش آموخته مکتب 20

زهرا جعفرزاده

دانش آموخته مکتب 12