مکتبی ها همه جا هستند!

نمونه‌‌هایی از کاروندان استخدام‌‌شده در شرکت‌ها

مینا خوشنویسان

دانش آموخته مکتب 5

محمدحسین خرمی

دانش آموخته مکتب 14

آرین خلوصی

دانش آموخته مکتب 10

الهام خدابنده لو

دانش آموخته مکتب 5

امیر حسین خالویی

دانش آموخته مکتب 4

فاطمه خلیلی

دانش آموخته مکتب 5

محمدرضا کاظم‌نژاد

دانش آموخته مکتب 25

امیرحسین کاظمی

دانش آموخته مکتب 8