مکتبی ها همه جا هستند!

نمونه‌‌هایی از کاروندان استخدام‌‌شده در شرکت‌ها

مسعود ملکی

دانش آموخته مکتب 10

سبحان مکی

دانش آموخته مکتب 13

محسن رضایی

دانش آموخته مکتب 2

نیما لشکری

دانش آموخته مکتب 6

محمدسجاد کوشکستانی

دانش آموخته مکتب 19

علی کمیجانی بزچلویی

دانش آموخته مکتب 24

نیلوفر کلاهچی

دانش آموخته مکتب 21

محمدحسین کیانی

دانش آموخته مکتب 23