مکتبی ها همه جا هستند!

نمونه‌‌هایی از کاروندان استخدام‌‌شده در شرکت‌ها

زهرا ذوالفقاری

دانش آموخته مکتب 18

میثم ذوالفقاری

دانش آموخته مکتب 32

مهدیار زره پوش

دانش آموخته مکتب 6

مهدی زرین کلاه

دانش آموخته مکتب 20

محمدجواد زرگرکاظمی

دانش آموخته مکتب 17

رقیه‌السادات زرگر

دانش آموخته مکتب 12

محسن زارع

دانش آموخته مکتب 8

احسان زند

دانش آموخته مکتب 6